biz-sizi-arayalim

SMMM Staja Başlama Alan Bilgisi Testi - 2


Soru 1 - ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.0 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği dönemde vergi matrahından düşülebilmektedir. TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu olaya ilişkin olarak 2013 yılında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?

1.200 TL'lik ertelenen vergi varlığı
1.800 TL'lik ertelenen vergi yükümlülüğü
3.000 TL'lik indirilebilir geçici fark
4.200 TL'lik vergilendirilebilir geçici fark
6.000 TL'lik sürekli fark

Soru 2 -

7.700
11.300
14.200
15.700
17.200

Soru 3 - X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: Satış fiyatı: 10.000 TL (10 TL/adet x 1000 adet) Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL (1 TL/adet x 1000 adet) Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL (2 TL/adet x 1000 adet) Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?

7.000
8.000
11.000
12.000
13.000

Soru 4 - TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Döneme Ait Nakit Akış Tablosu
Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Önemli Muhasebe Politikalarını Özetleyen Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar
Döneme Ait Fon Akış Tablosu
Döneme Ait Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Soru 5 - TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının maliyetine dahil edilmez?

İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli
İlk edinme sırasında katlanılan gümrük vergisi
Depolama alanı için ödenen kira bedeli
İlk edinme sırasında katlanılan nakliye sigortası
Ticari malın alış bedeli

Soru 6 - TMS 18 hasılat standardı, hangi işlem veya olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz?

İsim hakları
Finansal kiralamalar
Temettüler
Mal satışları
Faizler

Soru 7 - Brüt satışları 54.000 TL, satış iskontoları 1.600 TL, üretim kapasitesi 200 birim olan bir işletme, dönemde 120 birim üretim yapmış, değişken maliyet sistemine göre üretim maliyeti 47.000 TL, tam maliyet sistemine göre üretim maliyeti 53.0 TL olarak hesaplanmıştır. İşletmenin normal maliyet sistemini uyguladığı varsayıldığında, brüt satış kârı kaç TL’dir?

1.800
3.400
5.000
5.400
7.000

Soru 8 -

10.000
15.000
30.000
40.000
50.000

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim işletmesinin maliyetlerini sabit ve değişken olarak ayrıştırırken kullanabileceği yöntemlerden biri değildir?

Grafik Yöntemi
İş Ölçümü Yöntemi
En Küçük Kareler Yöntemi
Muhasebe Yöntemi
Net Satış Değeri Yöntemi

Soru 10 - Bir işletmenin sabit maliyetleri 10.000 TL, 1.000 birim üretim hacmindeki kârı 10.000 TL’dir. İşletmenin katkı payında %25 oranında artış olursa, yeni hesaplanacak kâra geçiş noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

100 birim artar.
100 birim azalır.
150 birim artar.
150 birim azalır.
200 birim artar.

Soru 11 - Yıllık 100.000 makine saati karşılığında bütçelenen 2.000.000 TL tutarındaki genel üretim giderlerinin %30'unun sabit giderlerden oluşacağı tahmin edilmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre genel üretim giderlerinin üretim maliyetlerine yüklenmesinde kullanılacak bütçe denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Y=100.000+20X
Y=100.000+14X
Y=20X
Y=600.000+20X
Y=600.000+14X

Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi malzemeler için optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Talep miktarı
Sipariş maliyeti
Satış fiyatı
Stok bulundurma maliyeti
Alış fiyatı

Soru 13 - Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayrı tutulduğu, bağımsız maliyet muhasebesi uygulamasını tercih eden işletmelerde, stoktan endirekt ilk madde ve malzemenin alınarak üretime gönderilmesi durumunda, Maliyet Muhasebesi Bölümü tarafından yapılacak ilgili kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacağına kayıt yapılır?

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

Soru 14 - X İşletmesi'nin bazı üretim bilgileri aşağıdaki gibidir. Süre Standardı : 2 DİS/Birim Ücret Standardı : 4 TL/saat İşletme yıl içinde 20.000 adet mamul üretmiş ve 38.0 Direkt İşçilik Saati çalışılmıştır. İşçilere saat ücreti olarak 5 TL ödenmiştir. Bu bilgilere göre Toplam Direkt İşçilik Sapması (farkı) aşağıdakilerden hangisidir?

30.000 TL Olumsuz
38.000 TL Olumlu
38.000 TL Olumsuz
40.000 TL Olumlu
48.000 TL Olumsuz

Soru 15 -

18.700 TL
31.500 TL
52.250 TL
87.500 TL
112.500 TL